Chương Trình Tư Vấn

Với hơn 12 năm kinh nghiệm hỗ trợ học sinh nhập học thành công vào các trường đại học Mỹ chất lượng với học bổng cao, cô Hương Đào sẽ là cố vấn tuyển sinh chuyên nghiệp nhất mà bạn cần để giải đấp tất cả mọi thắc mắc về du học Mỹ
LAsset 1
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
4 - bnqd28v

Chương Trình Passion Project

Chương trình hướng dẫn xây dựng Passion Project trong 1 năm dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 muốn ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ thuộc khối Ivy League & Top Tier.
Chương trình tư vấn chiến lược đại học trong 6 tháng dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 muốn ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ thuộc khối Ivy League & Top Tier.

Chương Trình School Research

Chương trình tư vấn lựa chọn danh sách trường phù hợp dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 muốn ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ.

Chương Trình American Application Nation

American Application Nation là một nhóm kín trên Facebook dành cho phụ huynh và học sinh, trong đó có các nội dung hướng dẫn chi tiết các chủ đề khác nhau trong bộ hồ sơ du học Mỹ.

LAsset 1
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương Trình Passion Project

Chương trình hướng dẫn xây dựng Passion Project trong 1 năm dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 muốn ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ thuộc khối Ivy League & Top Tier.

Chương trình Ivy League Formula

Chương trình tư vấn chiến lược đại học trong 6 tháng dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 muốn ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ thuộc khối Ivy League & Top Tier.

Chương Trình School Research

Chương trình tư vấn lựa chọn danh sách trường phù hợp dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 muốn ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ.

Chương Trình American Application Nation

American Application Nation là một nhóm kín trên Facebook dành cho phụ huynh và học sinh, trong đó có các nội dung hướng dẫn chi tiết các chủ đề khác nhau trong bộ hồ sơ du học Mỹ.

Thông tin đăng nhập không chính xác

Chúc mừng!

bạn đã đăng ký thành công